חקיקת חוק המכר דירות ותפקידו בהגנה על הרוכשים

הגדרת אחריותו של הקבלן לגבי רוכשי דירות במסגרת חוק המכר דירות

חקיקת חוק המכר (דירות) החיל לראשונה בישראל על מוכרים לספק לרוכשי הדירות מפרט טכני מוגדר כהלכה ואחריות ברורה לגבי הדירות אותן קיבלו.

היעדר האכיפה בארץ, איננו מצטמצם רק לתחום הקבלני, אלא גם ההנדסי והיזמי . המהנדסים, הקבלנים והיזמים נהגו לנצל את חוסר הידיעה של הקונים לגבי המחוייבות שלהם כלפיהם..

נכון להיום מולא החלל בתחום בקרת האיכות והתפתחה מודעות רוכשי הדירות בישראל באשר לזכויותיהם ואפשרויותיהם לכפות על הקבלן מילוי התחייבויותיו החוזיות , אך אליה וקוץ בה ויש לאכוף גם על ענף זה חוקי אתיקה קפדניים במיוחד. מכל מקום, עומדים היום לרשות הבונים והרוכשים על סוגיהם, משרדים רבים העוסקים בנושא ואיש איש יכול למצוא כיום משרד שיתאים לצרכיו הוא.

מתי נכון להזמין בדיקה לגילוי ליקויים בדירה

מן הנכון יהיה להזמין בדיקות לפחות בשלבי סיום השלד (האמור להיות מבוקר על ידי המתכנן), האיטום האינסטלציה, הטיח הריצוף והגמר.

כמובן שאלו הרואים את הנולד – פונים לייעוץ בשלב התכנון, בחירת הקבלן וחתימת החוזה ואישור המפרט הטכני ולאור תוצאות הבדיקה המקדמית – מחליטים באם וכיצד לפקח על הקבלן במהלך הבניה.

ההבדל בין תקופת הבדק לאחריות היא בכך שבתקופת הבדק, חלה האחריות על הקבלן (כלומר על המוכר). חובתו היא להוכיח כי הליקוי לא נגרם בגללו או לתקן את הפגם הנטען . ואילו בתקופת האחריות שלאחר מכן – לא יהיה הקבלן חייב בתיקון, אלא אם יוכיח הרוכש, כי לא הוא עצמו אשם בפגם הנטען.

מסתבר שעדיין, רבים האנשים שאינם מודעים לזכויותיהם ע"פ חוקי המכר ותקנות התכנון והבניה ודרישות התקנים הישראלים וכללי הבניה וחוות דעת הכוללת הנחיות לתיקונים ואמדן עלויות, מסייעת לכוון את הקבלן בתיקון המפגעים.

להזמנת חברת ביקורת מבנים מומלצת ליחצו כאן

מה משמעותו של חוק המכר (דירות) לגביך הרוכש דירה:

 1. שעליך לקבל העתק חתום מהמפרט, אשר חייב להיות מצורף לחוזה המכר.
 2. על כל תיקון במפרט זה, חייבים לחתום הן הקונה והן המוכר.
 3. צורת המפרט קבועה בחוק ויש למלא את כל סעיפיו.
 4. אם לאחר גמר הדירה מופיעים בה פרטים השונים מן הנאמר במפרט הנספח לחוזה, או מן הנדרש בתקנות הבניה או התקנים, הרי יש בכך משום אי-התאמה וניתן לתבוע את הקבלן לדין. בהסתמך על חוק המכר 1968.
 5. קבלן ("מוכר") שלא מילא אחר הוראות אלה צפוי לקנס.
 6. בכל מקרה בו לא הוגדר סעיף כלשהו באופן ברור – על הקבלן לספקו כסביר וכמקובל בנסיבות העניין כשחובת ההוכחה עליו, כי עשה כן.

החוק הוא לצד הלקוח  והפעלתו כיום פחות מסובכת. טוב תעשה אם תציג דרישותיך לקבלן ותתייעץ לצורך כך במהנדס-ביצוע מנוסה.

חוק אחר שנחקק כדי להגן על רוכשי הדירות הוא חוק רישום הקבלנים. להלן תמצית חוק רישום הקבלנים תשכ"ט – 1969;

 1. פנקס הקבלנים והרישומים בו מבוצעים בידי מי שנתמנה על ידי שר השיכון והוא רשם הקבלנים.
 2. זכאים להירשם בפנקס אך ורק בעלי מקצוע , הכשרה וותק כמוגדר בחוק. ודאי שלא יכולים להירשם בו קבלנים חסרי ניסיון, הכשרה, או רכוש.
 3. בסעיף "ייחוד התואר" נאמר: "לא ישא אדם את התואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" או כל תואר דומה לו, עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם בקבלן לעבודות בנאיות, אלא אם הוא רשום בפנקס (להלן – קבלן רשום)".
 4. בסעיף "עונשין" נאמר: מי שעשה אחת מאלה: –
  (1) ביצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לאמור בחוק זה.
  (2) השתמש בתואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" בלי שהוא זכאי לכך על פי הוראות חוק זה –
  דינו מאסר שישה חודשים או קנס.
 5. לפי החוק ניתן לפסול או לבטל רישום בפנקס הקבלנים: "מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל המקצועי כפי שהוגדר בתקנות", כלומר – חייב קבלן לשמור על רמה מקצועית באופן קבוע, אחרת הוא צפוי לפסילת רישומו בפנקס הקבלנים, כאשר ללא רישום זה אינו יכול לבצע עבודות בניה כקבלן, מבלי להיות צפוי לעונש, כנקבע בחוק.

כיצד יש בחוק המכר דירות כדי לסייע לך הלקוח

מתוך הנאמר לעיל ניתן לראות שקיים חוק התומך באזרח, אך האזרח צריך להכירו ולהיות מוכן להשתמש בו, תוך נכונות למאבק, גם אם הזכייה אינה מונחת בכיסו.
מודגש כאן שארגון הקבלנים אשר אליו פונים רבים בעת מצוקה, הוא ארגון המייצג את קבלני הבניין. אך ייצוג האינטרס מזדהה עם שמירת מוניטין והטיית אוזן קשבת לתלונות. במקביל ניתן לפנות אל רשם הקבלנים, ולמנוע ממנו על-ידי כך רשות לעבוד במסגרת החוק. אך לצער רבים לא מיצה עד כה את יכולתו.
בסופו של דבר – כאשר קיימת חוסר התייחסות לתלונות מוצדקות, הדרך היחידה לפתרון הינה באמצעות פניה לערכאות (בתי משפט או בוררים) עם כל המשמעויות הנובעות מכך.